Hong Kong Fan Club
Hong Kong Fan Club
Singapore Fan Club
Korea Fan Club

เงื่อนไขต่างๆ และการรับประกัน

ข้อกำหนดทั่วไป 

ทางบริษัทฯ จะดำเนินการขายสินค้าตามคำสั่งซื้อสินค้าจากผู้ซื้อที่ ทางเว็บไซต์ ตกลงจะขายด้วยเท่านั้น ทั้งนี้ การตัดสินใจที่จะจัดส่งสินค้าให้ตามที่ผู้ซื้อสั่งซื้อมานั้น ให้ถือเป็นดุลยพินิจของ ทางเว็บไซต์  แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
 
คำสั่งซื้อสินค้าที่ทางเว็บไซต์ ได้รับจากผู้ซื้อนั้นให้ถือเป็นคำเสนอที่กระทำขึ้นโดยผู้ซื้อ เพื่อที่จะซื้อสินค้าและยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ ทั้งนี้ การตอบรับ และ/หรือ ปฏิเสธคำเสนอดังกล่าว รวมถึงการกำหนดปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อสินค้าครั้งใดๆ ให้ถือเป็นดุลยพินิจของทางเว็บไซต์ แต่เพียงผู้เดียว
 
ในกรณีที่ข้อมูลบกพร่องอันเกิดจากการละเว้น ขาดหาย หรือพิมพ์ตัวอักษรผิด หรือการแสดงผลของโปรแกรม Shopping cart และเว็บไซต์ อันปรากฏในเอกสารการขาย ใบเสนอราคา ใบตอบรับการสั่งซื้อ ใบวางบิล เอกสารอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นใดที่ออกโดยทางเว็บไซต์  จะได้รับการแก้ไขข้อมูลในระบบภายในให้ถูกต้อง แต่ทั้งนี้ไม่ถือเป็นความรับผิดที่ทางร้านฯจะต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
 
ทางบริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขใดๆ ทั้งหมดนี้ และ/หรือตลอดจนการรับประกันสินค้าและบริการต่างๆ
ของ
ทางบริษัทฯ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในการทำรายการสั่งซื้อสินค้าหากไม่มีการชำระเงินภายในกำหนด 3 วันทำการหลังจากกดสั่งซื้อ ทางบริษัทจะทำการยกเลิกการจองนั้นทันทีโดยอัตโนมัติและการจองที่ยกเลิกนั้นจะไม่สามารถใช้ชำระเงินเข้ามาได้อีก ต้องทำรายการจองเข้ามาใหม่เท่านั้น

การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการจัดส่งเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น โดยเวลาการตัดรอบไปรษณีย์ที่เวลา 10.30 น. หากมีการชำระมาหลังจากเวลานี้จะตัดยอดการจัดส่งไปเป็นวันรุ่งขึ้นเเทน

รายละเอียดของสินค้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในอันที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้า เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสินค้าจะไม่กระทบต่อคุณภาพและการใช้งานของสินค้าและในการส่งสินค้า
 

การเปลี่ยนและการรับประกันสินค้า 

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าทางไปรษณีย์เรียบร้อยเเล้วกรุณาตรวจเช็คความถูกต้องของสินค้าที่ได้รับภายในเวลา 7 วันเพื่อทำการตรวจสอบเเละเเก้ไขหากเกิดความผิดพลาดในการจัดส่ง หากหลังจาก 7 วันที่ลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายจากการจัดสินค้าผิดพลาดของทางบริษัทฯ

ทางบริษัทฯ  ตกลงยินยอมรับเปลี่ยน หรือรับประกันสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการจัดสินค้าผิดพลาด อันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ทางบริษัทฯ ขอปฏิเสธการคืนเงินทุกกรณีหากเป็นความผิดพลาดอันเกิดจากตัวลูกค้าเอง เช่น ซื้อบัตรผิด ซื้อเเล้วไม่ได้ใช้ หรือลืมนำบัตรท่องเที่ยวไป เป็นต้น